Zásady ochrany osobních údajů

Informace a přístup k osobním údajům dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

1. totožnost a kontaktní údaje správce: SANETO spol. s r.o., Tísek 269, 743 01 Tísek, IČO: 07750765, DIČ: CZ07750765

2. subjekty údajů: klienti, dodavatelé správce

3. rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy

4. účely zpracování: poskytování zboží/služeb

5. právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti

6. oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing (posílání newsletterů). Z odběru newsletterů je možno se odhlásit v patiččce každého newsletteru.

7. úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce předává pouze omezené informace spojené s používáním analytických služeb Google Analytics.

8. doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt; u posílání newsletterů do doby odhlášení se z odběru newsletterů.

9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu info@saneto.cz. V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10. poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem

11. při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.